EN

جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی و پیگیری صدور صورت وضعیت پروژه ها

جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی و پیگیری صدور صورت وضعیت پروژه ها با حضور معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد.