EN

دیدار دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با دکتر بهترین شهردار بیرجند

دیدار دکتر خامسان رئیس دانشگاه بیرجند با دکتر بهترین شهردار بیرجند

اعلام آمادگی رئیس دانشگاه بیرجند بر همکاری همه جانبه علمی و پژوهشی دانشگاه بیرجند در حوزه های مدیریت شهری