EN

سالن همایش و فرهنگسرای شهر بیرجند به عنوان بزرگترین فرهنگسرای شرق کشور روز چهارشنبه در آستانه روز شوراها به صورت ویدئوکنفرانس با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزیر کشور و استانداران سراسر کشور افتتاح شد

سالن همایش و فرهنگسرای شهر بیرجند به عنوان بزرگترین فرهنگسرای شرق کشور روز چهارشنبه در آستانه روز شوراها به صورت ویدئوکنفرانس با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزیر کشور و استانداران سراسر کشور افتتاح شد