EN

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهربیرجند در نشست آموزشی دستگاههای نظارتی استان (بازرسی کل، دیوان محاسبات) با شهرداران و شوراهای اسلامی شهر

حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهربیرجند در نشست آموزشی دستگاههای نظارتی استان (بازرسی کل، دیوان محاسبات) با شهرداران و شوراهای اسلامی شهر