EN

انجام محدودیت در خطوط اتوبوس رانی برای پیشگیری از ویروس کرونا

با تصویب شورای شهر بیرجند از امروز محدودیت های در ناوگان اتوبوس رانی درون شهری با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از این طریق اعمال می شود.

 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند با اشاره به زیان 350 میلیون تومانی ناوگان اتوبوس رانی درون شهری بیرجند به دلیل شیوع ویروس کرونا در یک ماه گذشته گفت: با شیوع ویروس کرونا و درخواست از مردم برای ماندن در خانه و استفاده نکردن از وسایل حمل و نقل عمومی برای جلوگیری از شیوع آن در بین شهرمندان در یک ماه گذشته 350 میلیون تومان به این سازمان خسارت وارد شد و این امر سبب شد برای پرداخت حقوق پرسنل این سازمان با مشکل مواجه شده ایم.

«غلامپور» به بازدید چند روز پیش خود از ناوگان اتوبوس رانی درون شهری و مشاهده وجود تنها یک یا دو مسافر در هریک از اتوبوس ها افزود: از اول اسنفد ماه رودند استفاده مردم از ناوگان اتوبوس رانی سیر نزولی داشته است به همین دلیل تا کنون تنها 50 درصد ناوگان شهری اتوبوس رانی سرویس دهی می کند که این

موضوع سبب خسارت به پنج شرکت خصوصی ناوگان اتوبوس رانی درون شهری بیرجند و بخش دولتی ناوگان اتوبوس رانی بیرجند شده است و این شرکت ها در نامه ای به این سازمان درخواست جبران خسارت وارده به آنها توسط شهرداری کرده اند.