EN

جلسه بازطراحی میدان شهید قاسم سلیمانی با حضور شهردار،مدیران شهرداری بیرجند و مشاورین پروژه در دفتر دکتر جاوید برگزارشد.

جلسه بازطراحی میدان شهید قاسم سلیمانی با حضور شهردار،مدیران شهرداری بیرجند و مشاورین پروژه در دفتر دکتر جاوید برگزارشد.
(۱۸ دی ماه۹۹ )