EN

حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری بیرجند در زورخانه امیرعرب

شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری بیرجند در محل زورخانه امیرعرب حضور یافتند