EN

شیوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در بیرجند اجرایی می‌شود

مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند با بیان اینکه نخاله های ساختمانی ره آورد افزایش جمعیت و گسترش شهرها در سالهای اخیر است گفت: بر اساس وظایف محوله و قانون مدیریت پسماندها، شیوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی اعلامی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیایری های کشور در بیرجند اجرایی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، احمد لطایفی اظهار داشت: شیوه نامه یاد شده در سه بخش برنامه ریزی، ساماندهی و مراقبت طراحی شده که بر این اساس در گام اول، زمینی به مساحت 30 هکتار به عنوان نخاله گاه شهر بیرجند اختصاص یافته و تمامی نخاله های ساختمانی و عمرانی می بایست صرفا در این محل تخلیه شوند.

وی افزود: در گام دوم از اول مهر ماه نسبت به شناسایی و ساماندهی خودروهای فعال در این بخش اقدام شده و تاکنون 160 دستگاه از ناوگان مزبور شامل خودروهای حفار و خودروهای حمل کننده پسماندهای یاد شده اعم از سبک و سنگین شناسایی و نسبت به صدور کارت شناسایی و نصب برچسب مربوطه اقدام شده است.

مدیر امور پسماند شهرداری اذعان داشت: اجرای شیوه نامه مزبور کمک شایانی به حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها خواهد نمود و قطعا رضایت شهروندان را نیز در پی خواهد داشت.