نام رئیس: مهدی حدیدی نژاد

مدرک:فوق لیسانس

 

 

 

موضوع فعالیت سازمان عمران:
انجام فعالیتهای عمرانی، خدماتی ، تولیدی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درامدزائی، در ارتباط با وظایف عمارنی محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی.
وظایف سازمان:
سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذیل اقدام می نماید.
احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولیدی برای تامین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت ، شن و ماسه ، بتون آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.
احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری.
سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات و اشخاص سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید با رعایت مقررات مربوطه.
خرید و فروش و اجاره و استیجاری اموال منقول و غیر منقوول در امور مربوط برابر ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره 1:در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداریها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2: بهای آن دسته از کالاهای تولیدی سازمان که برای فروش به عموم عرضه خواهد شد تابع نرخهای تصویبی مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره 3: سازمان برای انجام موضوعات فوق مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط می باشد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir