حمید فخیم زاده

مدرک : دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی