دیدار مدیرشعب بانک تجارت استان وهیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند