دیدار مدیر آب فاضلاب شهرستان بیرجند وهیات همراه با دکترجاوید شهردار بیرجند