عیادت شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از جناب آقای زاهدی پور مدیر مسئول روزنامه زعفران