بازدید اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر