هجدهمین جلسه ملاقات مردمی با دکتر جاوید با حضور بیش از 30 نفر از شهروندان برگزار شد