EN

استقرار هیات بازرسی کل استان در شهرداری بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ؛ هیات بازرسی کل استان خراسان جنوبی به منظور نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند و تطبیق آن با ضوابط مربوط در محل شهرداری مستقر گردید.
لازم به ذکر است هیات بازرسی استان آماده پذیرش نقطه نظرات، پیشنهادات و شکایات پیرامون این موضوع می باشد.