EN

بازدید شهردار،معاونین و مدیران از پروژهای عمرانی شهرداری بیرجند

شهردار بیرجند،معاونین ومدیران شهرداری ازپروژه مرکز تفریحی و پارک خطی بند دره، میدان آیت ا…. عبادی، بوستان جنگلی کاجستان، رود پارک مهرشهر،مخزن بتنی؛ باغ مفاخر و میدان اجتماعات ،پارک احمدی روشن مهرشهر و بوستان کاظمیه بازدید نمودند و موانع و مشکلات اجرای پروژه ها بررسی و بر تسریع روند اجرایی پروژه ها تاکید شد