EN

بازدید معاون عمرانی استاندار به همراه شهردار و مدیران استانی از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بیرجند

بازدید معاون عمرانی استاندار به همراه شهردار و مدیران استانی از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن بیرجند