EN

بازدید مهندس عدل همراه با معاون خدمات شهری وجمعی از مدیران شهرداری از روند پیشرفت پروژه سایت پسماند

بازدید مهندس عدل همراه با معاون خدمات شهری وجمعی از مدیران شهرداری از روند پیشرفت پروژه سایت پسماند
(۷شهریورماه ۱۴۰۰)