EN

تاکید شهردار بیرجند بر گردشگری مذهبی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان خراسان ضمن تاکید بر گردشگری مذهبی اظهار داشت: با توجه به وجود بقاع متبرکه و امام زادگان متعدد در استان و شهر بیرجند، قطعا توجه به گردشگری مذهبی باعث رونق شهر و استان خواهد گردید.
شهردار بیرجند همچنین گردشگری سلامت و استفاده از ظرفیت های درمان استان در راستای جذب بیماران کشورهای همسایه را یک ضرورت دانست و تصریح نمود: ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دکتر بهترین با تاکید بر خواهر خواندگی بیرجند و شهرهای مذهبی مانند کربلا و نجف اظهار داشت: ما از طریق خواهرخواندگی و تعاملات فرهنگی می توانیم، داشته‌های فرهنگی، ارزشی و بومی خود را به دنیا نشان و آنها را اشاعه دهیم و در شرایطی که می‌بایست از همه ابزارهای موجود برای رشد و توسعه شهر بیرجند بهره برد، ارتباطات خواهرخواندگی به عنوان یک ابزار ویژه برای تحقق این هدف مورد نظر است.
شهردار بیرجند با بیان اینکه در نظر داریم از پتانسیل‌های شهرهای دنیا و تجربیات آنان در مدیریت شهری استفاده کنیم افزود: استفاده از تجربیات و سایر کشورها در بازیافت زباله و تفکیک در مبدا زباله یکی از اولویت های شهرداری بیرجند است .
در پایان این دیدار رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان بر انجام دیپلماسی فعال در زمینه اولویت های مطرح شده اعلام آمادگی نمود.