EN

جلسه بررسی تعریض خیابان طالقانی و پارکینگ خیابان مذکور با حضور معاون شهرسازی و مدیران شهرداری

جلسه بررسی تعریض خیابان طالقانی و پارکینگ خیابان مذکور با حضور معاون شهرسازی و مدیران شهرداری