EN

حضور شهردار، مدیران و پاکبانان شهرداری در نماز عبادی ، سیاسی جمعه شهرستان بیرجند

حضور شهردار، مدیران و پاکبانان شهرداری در نماز عبادی ، سیاسی جمعه شهرستان بیرجند


《دوم اردیبهشت ماه روز پاکبان و زمین پاک گرامی باد.》