EN

دیدار معاون فنی سپاه و رئیس بسیج مهندسی استان با مهندس عدل

دیدار معاون فنی سپاه و رئیس بسیج مهندسی استان با مهندس عدل سرپرست شهرداری بیرجند
(۷ شهریورماه ۱۴۰۰)