EN

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) و روز پدر گرامی باد

امام علی (ع) :
با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) و روز پدر گرامی باد
???????????