EN

در راستای الزام نصب ژنراتور‌ برق اضطراری در مراکز حساس و با توجه به اهمیت تاب آوری مراکز حساس در شرایط بحرانی

در راستای الزام نصب ژنراتور‌ برق اضطراری در مراکز حساس و با توجه به اهمیت تاب آوری مراکز حساس در شرایط بحرانی نصب ژنراتور های برق اضطراری ، شهرداری بیرجند اقدام به خرید یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری به ارزش 3میلیارد ریال نمود.