EN

در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده خراسان جنوبی ، شهردار بیرجند بر توانمند سازی متکدیان با تکمیل سایت پسماند شهرداری تا خرداد سال آینده و ساماندهی زباله گرد‌ها در این سایت تاکید نمود.

در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده خراسان جنوبی ، شهردار بیرجند بر توانمند سازی متکدیان با تکمیل سایت پسماند شهرداری تا خرداد سال آینده  و ساماندهی زباله گرد‌ها در این سایت تاکید نمود.