EN

دیدار رئیس دانشگاه فنی حرفه ای ،رئیس دانشگاه سپیده کاشانی و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند

دیدار رئیس دانشگاه فنی حرفه ای ،رئیس دانشگاه سپیده کاشانی و هیات همراه با دکتر جاوید شهردار بیرجند