EN

بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر همراه با جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های در حال ساخت شهرداری بیرجند

بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر همراه با جمعی از اصحاب رسانه از پروژه های در حال ساخت شهرداری بیرجند