EN

برخورد با تخلف ساختمانی در شهر بیرجند یک الزام است

شهردار بیرجند اعلام نمود: برخورد با تخلف ساختمانی در شهر بیرجند یک الزام است.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مهندس محمد علی جاوید در جمع دبیر و کارکنان دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری اظهار داشت:کمیسیون ماده صد ظرفیت مهمی برای شهرداری می باشد و  بر اساس قانون شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. 
شهردار بیرجند افزود: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

به گفته وی موضوع برخورد با متخلفان ساختمانی به طور جدی در شهر بیرجند از عمده ترین اهدافی است که پیگیری و دنبال می شود و برخورد با تخلفات ساختمانی بر اساس قانون اعمال می شود.

شهردار بیرجند با اشاره به ساخت و سازها  ادامه داد: قطعا با ازدیاد ساخت و ساز درشهر، احتمال افزایش تخلفات ساختمانی نیز وجود دارد و آنچه مسلم است این که شهرداری با هرگونه تخلف ساختمانی اعم از ارگان های دولتی یا غیر دولتی عزم جدی دارد تا تخلفی در این خصوص صورت نگیرد و از تخلفات ساختمانی در شهربیرجند جلوگیری شود.

شهردار بیرجند با اشاره بر اهمیت جلوگیری از بروز تخلفات در فرایند ساخت و ساز و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز  به منظور اعمال قوانین منطبق بر طرح های جامع و تفصیلی و همچنین احقاق حقوق شهر و شهروندان گفت :  رعایت قوانین و مقرارت  در حوزه ساخت و ساز از شاخص های دست یابی به  عدالت اجتماعی و توسعه شهری است و  بر این اساس  رعایت مقررات و ضوابط  در حوزه شهرسازی گام اساسی در جهت کاهش تخلفات در این بخش  به حساب می آید.

در ادامه این جلسه  دبیر جدید کمیسیون ماده 100 شهرداری بیرجند اظهار داشت:    درصد رای صادره این کمیسیون قلع بنا و بازگشت به وضعیت اولیه بوده که این نشان دهنده رویکرد شهرداری در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر است.

مهندس اصغری افزود: بر اساس کمیسیون ماده 100 و قوانین مربوطه مشخص شده که در چه مواقعی ساخت و ساز تخریب و یا مشمول جریمه شود و از این نظر  نیز سلیقه ای اعمال نمی شود.