EN

حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی روز قدس

حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی روز قدس