EN

دیدار صمیمی دکتر جاوید شهردار بیرجند با ریاست و اساتید دانشکده ی عمران دانشگاه بیرجند

شهردار بیرجند : شهرداری آماده است تا با تلفیق علم و عمل ، شهری زیبا و پایدار بسازد