مدیریت امور پسماند

شرح وظایف :

 •          برنامه‌ريزي و مديريت اجراي امور مربوط به كاهش توليد، تفكيك از مبدا، ذخيره سازي، جمع آوري، نظافت عمومي، حمل و نقل، جداسازي، بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي( و جزء ویژه آن) و پسماندهاي عمراني و ساختماني.

           صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مديريت اجرايي پسماندهاي عادي، عمراني و ساختماني و نظارت بر عملكرد آنها

           مديريت تهيه و اجراي مطالعات طرح‌هاي جامع و تفصيلي مديريت پسماند.

           شناسايي و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين و متناسب با ويژگي‌هاي كمي و كيفي پسماندهاي توليدي و مديريت ايجاد واحدها و تاسيسات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها.

           بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات مديريت پسماند و اخذ آن با اولویت استفاده از فن آوری های نوین و هزينه كرد آن در مديريت اجرايي پسماند.

           استقرار و پياده سازي نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست.

           ايجاد سامانه اطلاعات، پايش و ارزيابي مديريت اجرايي پسماندهاي عادي ( و جزء ویژه آن ) و پسماندهاي عمراني و ساختماني.

           افزايش آگاهي­هاي عمومي و جلب مشاركت شهروندان در فرآيند اجرایي مديريت پسماندها با استفاده از ظرفيت شوراي اسلامي شهر.

           برنامه‌ريزي براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي و كاهش تصدي‌گري در فعاليت‌هاي مرتبط.

           ارائه خدمات و مشاوره تخصصي به سایر شهرداریها، دهیاریها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص مديريت اجرايي انواع پسماندها با اخذ بهاء تمام شده خدمات، در صورت وجود ظرفيت‌هاي اجرايي لازم.

           جمع آوری و کنترل جمعیت حيوانات ولگرد و بلاصاحب و معدوم سازی حیوانات موذی با رعايت حقوق حيوانات.

           استفاده از شيوه‌هاي تامين منابع مالي نوين از قبيل فاينانس، يوزانس، خطوط اعتباري، وام هاي بين‌المللي، وامهاي غير قرضي (سرمايه گذاري مستقيم داخلي و خارجي)، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي توسعه فعاليت هاي سازمان

           بررسی و تایید صورت وضعیت های شرکت پیمانکار

           تایید لیست اضافه کار پرسنل شرکت پیمانکار

           نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی و پرسنل زیرمجموعه آن در سطح شهر

           پیگیری و وصول کلیه درآمدهای مربوط به پسماند شهری

  نظارت و پیگیری عقد قرارادهای حوزه پسماند

محمود ظهوری

مدیر امور پسماند