سرپرست حوزه شهردار:

نام: مجتبی انصاری

مدرک تحصیلی:  لیسانس

شرح وظایف:

تنظیم و هماهنگی برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار

-ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور

-تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات ، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به مراجع ذیربط

-یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار

-ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار

-پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار

- ارائه پیشنهاد در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر

-ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیرمجموعه آن

-تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر

-درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص

-حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر

-انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اچرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir