گند زدایی آژانس ها تاکسی های خطی به صورت هر روزه در میدان ابوذر