توزیع ماسک و مواد ضد عفونی در بین رانندگان تاکسی و آژانس ها