گندزدایی و شستشوی ایستگاههای سطح شهر از همان روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا