ایمن سازی کانال کبوترخان و احداث میدان در بلوار موسی بن جعفر(ع)

اعتبار: 150 میلیون تومان

شامل : احداث میدان به مساحت 150 متر مربع و ایمن سازی کانال به طول تقریبی 100 متر و ایجاد دستک پل موسی بن جعفر(ع)