ایمن سازی کانال بلوار سجاد

اعتبار:  300 میلیون تومان

شامل : احداث کانال به طول 850 متر با سنگ مالون و بند کشی و حفاظ