فاز اول :  میدان امام خمینی (ره) تا سه راه اسدی

اعتبار: 20 میلیارد ریال

زمان اجرا: 98/1/1 لغایت 98/4/31

شرح عملیات:

 بهسازی پیاده رو - بهسازی باند کندرو - روشنایی - ایجاد فضای سبز - مبلمان شهری