احداث خانه محله بوستان آزادی

اعتبار: یک میلیارد تومان

احداث ساختمان خانه محله به مساحت 548 متر مربع