عنوان پروژه : فرهنگ سرای شهر

عنوان پروژه : فرهنگ سرای شهر

مشخصات پروژه: 18000 مترمربع

اعتبار مصوب سال98: 150میلیارد ریال