پوشش کانال  حاشیه بلوار جمهوری

با اعتبار :250 میلیون تومان

پوشش کانال حد فاصل سه راه اسدی تا میدان امام حسین(ع) به طول 400متر