اصلاح هندسی میدان 9 دی مهرشهر

افزایش شعاع :  6 متر

اعتبار: 7/500/000 تومان