احداث میدان موسی بن جعفر(ع)

شامل: پوشش جوبه، احداث میدان، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت

اعتبار: 65 میلیون تومان

احداث میدان به مساحت200 مترمربع در بلوار موسی بن جعفر(ع) و پوشش جوبه بلوار موسی بن جعفر(ع) حد فاصل موسی بن جعفر(ع)  یک تا کانال کبوترخانه به طول 70 متر