محوطه سازی و... جایگاه پسماند

عنوان پروژه : محوطه سازی و... جایگاه پسماند

مشخصات پروژه: 7200 مترمربع محوطه سازی – 3720 مترمربع زیربنای سوله

اعتبار مصوب سال98: 16 میلیارد ریال