افتتاح زیرسازی وآسفالت محور کارگران واتصال آن به میادین شهیدفهمیده و شهید مصطفی خمینی

 

اعتبار هزینه شده:  5 میلیارد ریال