پروژه احداث و بهسازی میادین شهید مصطفی خمینی و شهید فهمیده

 

اعتبار هزینه شده:  یک میلیارد و 250 میلیون ریال