تخریب و بازسازی فاز یک ضلع جنوبی باغ ایرانی (دیوار پادگان)

 

اعتبار هزینه شده:  یک میلیارد ریال