عنوان پروژه : آسفالت معابر شهری

عنوان پروژه : آسفالت معابر شهری

مشخصات پروژه: 250.000 مترمربع

اعتبار مصوب سال98: 50میلیارد ریال