پمفلت شيوه زندگي سالم درميانسالي  در شرايط اپيدميگندزدایی و شستشوی ایستگاههای سطح شهر از همان روزهای اولیه شیوع ویروس کروناگند زدایی آژانس ها تاکسی های خطی به صورت هر روزه در میدان ابوذرتوزیع ماسک و مواد ضد عفونی در بین رانندگان تاکسی و آژانس هانقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز:3-05632222201   فکس : 05632215011

فکس روابط عمومی:05632229330

پست الکترونیک : ravabet@birjand.ir

آدرس : بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند

                                                  

birjand_mayor@                               

javid_ _ir